Ons onderwijs

Missie

Kwaliteit start bij de missie van de school. De missie is een korte en bondige beschrijving van waar wij voor staan. De missie geeft aan wie wij zijn en wat we doen en beschrijft de kernactiviteit van de school. Het gezamenlijk formuleren van een missie geeft richting en bestaansrecht aan de school en ons team en verbindt ons bij het uitvoeren van ons werk.

Missie - kernwaarden

Kennis

Het leren van kennis en (sociale) vaardigheden heeft op de Jorisschool de hoogste prioriteit. Zowel de leerlingen als de leerkrachten blijven werken aan groei. 

Passie
Vanuit passie, betrokkenheid en talent versterken we elkaars leerproces. We zoeken een krachtige verbinding met leerlingen, ouders, team en de schoolomgeving.

Vertrouwen
Vanuit vertrouwen en respect zorgen we samen voor een veilig leerklimaat. Alles wat wij (school, externen en ouders) doen gebeurt vanuit de beste intentie voor het kind.

Nieuwsgierig durven doen! 

Visie
Na vaststelling van de missie, volgt de visie. Hierin wordt uitgelegd waar wij, aangestuurd door onze missie, naar streven. Onze visie geeft aan hoe wij, in een ideale situatie, de school in de toekomst willen vormgeven. De visie is een gemeenschappelijk toekomstbeeld dat expliciet is beschreven. Ten minste beschrijven wij helder onze visie op veiligheid, aanbod, pedagogisch en didactisch handelen, zicht op ontwikkeling en kwaliteitszorg. We hebben deze visie vastgesteld in 2022-2023 en zullen deze jaarlijks evalueren.

Veiligheid en schoolklimaat

Een absolute voorwaarde om tot leren te kunnen komen, is dat de St. Jorisschool een veilige leeromgeving is. Op de St. Jorisschool streven we naar een sfeer waarin elk kind, ouder en medewerker zich veilig voelt en zichzelf kan en mag zijn. Team, leerlingen en ouders spreken op een positieve en opbouwende manier met elkaar. We proberen het maximale uit elkaar te halen door te focussen op talenten en daar successen mee te bereiken. We geven elkaar op een respectvolle manier feedforward en feedback.

We volgen alle leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarvoor werken we met verschillende instrumenten om zowel de groep als het individu te volgen en preventief te kunnen werken. Wij vinden de verbinding met ouders heel belangrijk. Ouders, leerkrachten en leerlingen zijn hierin partners als het gaat om veiligheid en schoolklimaat.

Aanbod

Leren doen we niet alleen in de school, maar we maken gebruik van de wereld om ons heen. We vinden het belangrijk dat de kinderen nieuwsgierig zijn en ook hun eigen grenzen durven te verleggen.

Naast ons basisaanbod zorgen wij voor een inspirerend aanbod. We maken kinderen eigenaar van hun eigen leerproces en zorgen ervoor dat zij hun eigen talenten ontdekken. Cultuur, creativiteit, burgerschap en talentonwikkeling zijn pijlers die ten grondslag liggen aan ons aanbod naast het aanleren van de basisvaardigheden.

Voor de kernvakken is er een doorgaande leerlijn zichtbaar bij de groepen 1 t/m 8. We streven naar een aanbod, waarmee wij kinderen zo goed mogelijk kunnen bedienen. Binnen de Jorisschool passen we (waar mogelijk) ons aanbod aan op de behoeften van de leerlingen en houden we rekening met de talenten en kwaliteiten van de leerlingen. 

Digitale middelen worden, naast het functioneel inzetten bij de kernvakken, ingezet om kinderen 21-eeuwse vaardigheden aan te leren en het aanbod te verrijken.

We besteden veel aandacht aan de basisnormen en -waarden van onze samenleving. De leerlingen leren een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving, waarbij zij handelen vanuit eigen normen en waarden en leren kinderen open te staan voor de mening van anderen en hier op een respectvolle manier mee om te gaan. We verwachten van het team, ouders en andere betrokkenen dat zij het goede voorbeeld geven.

Pedagogisch en didactisch handelen
Voor de kernvakken hanteren wij een eenduidig instructiemodel voor groep 1 tot en met 8. Binnen dit instructiemodel houden we rekening met de verschillende manieren waarop leerlingen leren en de
(leeftijds)fases waarin de leerlingen zitten.Hierbij vinden we het van belang dat de kinderen steeds betrokken zijn en, ook tijdens de instructie, geactiveerd worden om zich het geleerde eigen te maken.

Leerlingen mogen binnen onze kaders een eigen inbreng hebben in hun eigen leerproces: Wat heb ik hiervoor nodig?  Hoe pakken we dit samen aan? Wat past bij jou? Kunnen we je talenten meer inzetten?

Ons pedagogisch handelen gaat uit van een positieve grondslag. We stimuleren kinderen zich aan schoolbrede regels en afspraken te houden door positief gedrag te versterken en negatief gedrag om te buigen. Iedere betrokkene bij de school geeft hierin het goede voorbeeld. 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding
We volgen de kinderen voortdurend in hun ontwikkeling door middel van toetsing, observaties en gesprekken met ouders en leerlingen. Wanneer leerlingen of groepen niet genoeg lijken te profiteren van het onderwijs, analyseren de leerkrachten waar het stagneert om vervolgens een passende interventie te zoeken. Waar nodig worden IB’ers en/of ouders hierbij betrokken. Het belang van een goede verbinding met ouders vind je terug in de diverse (informele en formele) gesprekken die we voeren. De start- en voortgangsgesprekken en eventuele zorggesprekken dragen bij aan deze goede verbinding.

Wij formuleren passende en ambitieuze streefdoelen op groeps- en schoolniveau die passend zijn bij onze leerlingenpopulatie. Het onderwijs is erop gericht deze ambitieuze streefdoelen zoveel mogelijk te behalen. De leerlingen zijn betrokken bij hun eigen ontwikkeling en leerproces en hebben hier zicht op.

Kwaliteitszorg
We streven naar een professionele leergemeenschap, waarbij leren van en met elkaar de norm is. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze school; hiermee bedoelen we directie, IB, leerkrachten, ouders en leerlingen. We maken gebruik van elkaars talenten en expertise om de kwaliteit van onze school te versterken. Als we de expertise niet in huis hebben, zoeken we naar medewerkers met de juiste expertise binnen onze stichting of daarbuiten.

We maken gebruik van een glasheldere en eenduidige communicatie, zowel intern als extern. Voor de leerkrachten heeft het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs de hoogste prioriteit. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT